Živé obvody

Motivace: žáci se setkají s elektřinou a vyzkoušejí si, že v určitém rozsahu je zcela bezpečná. Zároveň využíváme praktické ukázky, abychom vedli intuitivně srozumitelný výklad o pojmu elektrické napětí. Měření napětí je ukázka, kdy pomocí jednoduché veličiny se dozvíme cosi o struktuře celého obvodu – něco, co není vidět na první pohled.

Potřeby:

Pokud by někdo z žáků nechtěl propůjčit své tělo experimentování, necháme ho pasivně se dívat. Pocit bezpečí je mnohem důležitější než výukový obsah.

Měříme napětí baterie

Použijeme voltmetr, abychom ověřili, že v baterii je napětí devět voltů.

Výklad:

Měříme napětí v obvodu

Žáci utvoří dva půlkruhy, drží se za ruce. Krajní žák jednoho půlkruhu chytí baterii za záporný pól, krajní žák druhého půlkruhu položí prst na kladný pól. Zbývající kraje obou půlkruhů propojíme voltmetrem a ukážeme, že napětí stále dosahuje skoro devíti voltů.

Některá dvojice sousedů se může pustit. V ten okamžik vidíme, že napětí poklesne na nulu. Můžeme se otočit zády a říkat nahlas, kdy je jaké napětí, abychom (na způsob kabaretního kouzelníka) předvedli, že nepodvádíme.

Výklad:

Poznámka:

Dělič napětí

Na místě voltmetru z minulého cvičení necháme žáky, ať se chytí za ruce. Spolu s baterií teď tvoří všichni jeden kruhový obvod.

Poprosíme žáka u záporného pólu, aby v ruce podržel také zápornou sondu voltmetru. Kladnou sondou změříme nejdřív žáka u kladného pólu a potom několik žáků na různých místech po kruhu. Můžeme případně obejít s oběma sondami celý kruh a měřit napětí mezi rukama každého žáka jednotlivě. Po celou dobu měření kruh zůstává propojený a voltmetr přidáváme paralelně.

Výklad:

Dioda v ruce

Upozorníme na možný zkrat:

Povolené je, když se jedna nožička diody dotýká jednoho pólu baterie.

Jednou rukou chytíme baterii a prst položíme na kladný pól. Do druhé ruky chytíme anodu diody a katodu přiložíme na záporný pól baterie. Zkusíme diodu také otočit: chytit ji za katodu a anodou se dotknout záporného pólu. (To je zvlášť užitečné, když nevíme, která nožička je která.)

V jednom směru by dioda měla svítit, ve druhém ne. Když nesvítí, možná už někdo stihl diodu nebo baterii zničit. Když svítí málo, pomůže si navlhčit ruce o hadr.

Pokud máme dost součástek, necháme žáky, ať si tenhle postup vyzkoušejí sami. Upozorníme znovu, ať nespojí oba póly baterie jednou nožičkou diody dohromady.

Výklad:

Dioda v obvodu

Několik žáků se chytí za ruce a utvoří dohromady uzavřený obvod s diodou a baterií. Může být potřeba, aby si všichni navlhčili ruce o hadr.

Při vhodném zapojení by mělo být vidět, že dioda slabě svítí.

Výklad: