Hra na počítač

Základní pojmy

Program, co vypíše AHOJ

Používáme instrukci K (kopíruj konstantu), abychom si do registru A připravili písmeno. Potom instrukcí V (výstup) vypíšeme obsah registru A. Tohle je v programu napsané čtyřikrát za sebou pro všechna čtyři písmena A, H, O, J.

K A A
V A
K A H
V A
K A O
V A
K A J
V A
Z

Program, co vypíše ABCDEF

Do registru A si uložíme písmeno A. Použijeme instrukci podmíněného skoku M (skoč, pokud je menší), aby se program opakoval skoro od začátku, dokud v registru A nebude písmeno G. Porovnání zařídí instrukce H (porovnej registr s hodnotou). Pomocí instrukce J (přičti jedničku) budeme posouvat obsah registru A o jedno písmeno v abecedě.

K A A
V A
J A
H A G
M D
Z

Assembler

Nejprv shrňme, co nás obtěžuje ve hře na počítač:

Výrazné rysy Assembleru

Překladač do jazyka Assembler

Pro pochopení jazyka Assembler používáme simulátor počítače. Naší hře se hodně podobá, takže není těžké programy přeložit z jednoho jazyka do druhého.

V simulátoru počítače je trochu jinak zařízený výstup než v naší hře. Překladač se snaží tuhle nesrovnalost vyřešit s použitím registru D. Programy, které používají registr D, se nepřeloží správně.

Kód hry na počítač

Kód v Assembleru

Ukázka: řešení sudoku

Program se pokouší řešit sudoku 4×4 doplňováním číslice, která v některé buňce zbývá jako poslední možnost. Vstup je zapsaný přímo na začátku programu. Aby program byl kratší, používáme číslice 1, 2, 4, 8 a nevyplněná místa označujeme mezerou nebo nulou.

Sudoku na vyzkoušení si můžete nechat vygenerovat třeba na webu 1sudoku.com

jmp <u>main_loop</u>
<u>touched:</u> DB 0
<u>i_cell:</u> DB 0
<u>data:</u>
DB " 4 "
DB "1 4"
DB "  8"
DB " 2 "

<u>main_loop:</u>
  mov [<u>touched</u>], 0
  mov [<u>i_cell</u>], 0
  <u>cell_loop:</u>
    <i>; c: taken (bits)</i>
    mov a, [<u>i_cell</u>]
    add a, <u>data</u>
    mov c, [a]
    and c, 15
    cmp c, 0
    jnz <u>is_taken</u>
    <i>; d: index of a neighbor</i>
    mov d, 0
    <u>neighbor_loop:</u><i>; a, b used for computation</i>
      <i>; row neighbor</i>
      <i>;index = (i_cell &amp; 12) + j_cell</i>
      mov a, [<u>i_cell</u>]
      and a, 12
      or a, d
      add a, <u>data</u>
      or c, [a]
      <i>; column neighbor</i>
      <i>;index = (j_cell * 4) + (i_cell &amp; 3)</i>
      mov a, d
      shl a, 2
      mov b, [<u>i_cell</u>]
      and b, 3
      or a, b
      add a, <u>data</u>
      or c, [a]
      <i>; block neighbor</i>
      <i>;index = (j_cell &amp; 1) | ((j_cell &amp; 2) * 2) | (i_cell &amp; 10)</i>
      mov a, d
      and a, 1
      mov b, d
      and b, 2
      shl b, 1
      or a, b
      mov b, [<u>i_cell</u>]
      and b, 10
      or a, b
      add a, <u>data</u>
      or c, [a]
      inc d
      cmp d, 4
      jb <u>neighbor_loop</u>
    not c
    and c, 15
    cmp c, 1
    je <u>not_taken</u>
    cmp c, 2
    je <u>not_taken</u>
    cmp c, 4
    je <u>not_taken</u>
    cmp c, 8
    je <u>not_taken</u>
    jmp is_taken
    <u>not_taken:</u>
      or c, '0'
      mov a, [<u>i_cell</u>]
      add a, <u>data</u>
      mov [a], c
      mov a, [<u>touched</u>]
      inc a
      mov [<u>touched</u>], a
    <u>is_taken:</u>
    mov a, [<u>i_cell</u>]
    inc a
    mov [<u>i_cell</u>], a
    cmp a, 16
    jb <u>cell_loop</u>
mov a, [<u>touched</u>]
cmp a, 0
jnz <u>main_loop</u>
mov a, <u>data</u>
mov b, 232
<u>print_loop:</u>
  mov c, [a]
  mov [b], c
  inc a
  inc b
  cmp a, <u>main_loop</u>
  jb <u>print_loop</u>
hlt